Neptun Vás vítá...

stránka se načítá

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
LANDMARK NEPTUNE CARD

LANDMARK NEPTUNE CARD

Obchodní podmínky držitelů LANDMARK NEPTUNE CARD

Tyto Podmínky nabývají účinnosti aktivací Karty. Tyto podmínky musíte znát, rozumět jim a dodržovat je, neboť tvoří závaznou smlouvu mezi vámi a námi. Tyto Podmínky doplňují Dohodu o poskytování zaměstnaneckých výhod uzavřenou s vaším Zaměstnavatelem. Pokud se liší podmínky v Dohodě
o poskytování zaměstnaneckých benefitů od těchto Podmínek, má přednost úprava v těchto Podmínkách, která upravuje a řídí vaše užívání Karty.

 1. DEFINICE
  • Smlouva nebo Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky.
  • Aplikací se rozumí webová aplikace pro držitele Karty, která je k dispozici na Webových stránkách.
  • Dohoda o poskytování zaměstnaneckých benefitů znamená dohoda uzavřená mezi vámi
   a vašim Zaměstnavatelem o poskytování Benefitů.
  • Benefity znamenají stravování, dovolené a ostatní zaměstnanecké výhody, které se vám váš Zaměstnavatel rozhodl poskytovat.
  • Karta znamená Landmark Neptune Card, která je vám na žádost vašeho Zaměstnavatele vydána společností PSI-Pay Ltd na základě licence Mastercard® International Incorporated.
  • Číslo Karty je 16místné číslo uvedené na přední straně Karty.
  • CVC je 3místné ověřovací číslo Karty uvedené na zadní straně Karty.
  • Digipay se rozumí společnost Digipay Limited, se sídlem Ewropa Business Centre,
   Level 3 – 701, Dun Karm Street, Bkr 9034 Birkirkara, Malta, která je manažerem Karetního programu.
  • Elektronické peníze znamenají peněžní hodnotu, která (a) představuje pohledávku vůči Vydavateli, (b) je uchovávána elektronicky, (c) je vydávána proti přijetí Peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a (d) je přijímána jinou osobou než tím, kdo ji vydal.
  • Zaměstnavatelem se rozumí osoba, které poskytujete služby anebo která vás zaměstnává.
  • Datum expirace se rozumí datum expirace, které je uvedeno na Kartě, tj. poslední den daného měsíce, včetně uvedeného dne, po kterém Karta přestane fungovat.
  • Elektronickými prostředky se rozumí Elektronické peníze, které jsou na Kartě dostupné.
  • Vydavatelem se rozumí společnost IPS Solutions Ltd (kyperská společnost s registračním číslem HE346719), instituce elektronických peněz autorizovaná a regulovaná Centrální bankou Kypru pod registračním číslem 115.1.3.28.
  • Landmark znamená společnost LANDMARK PAYMENTS s.r.o., se sídlem U háje 507/26, Braník, 147 00 Praha, která je distributorem Karty a správcem Karetního programu vašeho Zaměstnavatele.
  • Nabití znamená navýšení zůstatku Elektronických peněz na Landmark Neptune Card.
  • Mastercard znamená společnost Mastercard International Incorporated.
  • MCC znamená Merchant Category Code, což je unikátní kód, kterým Mastercard identifikuje typ obchodní činnosti Obchodníka, který akceptuje platby prostřednictvím Karty.
  • Obchodníkem se rozumí dodavatel zboží a služeb.
  • PIN znamená vaše osobní identifikační číslo, které vám je přiděleno pro užívání Karty.
  • Aktivace znamená aktivování funkcí Karty prostřednictvím potvrzení přijetí Karty, které je specifikováno na obalu Karty a Webových stránkách.
  • „My“, „nás“, „naše“, se rozumí Digipay, Landmark a IPS Solutions Ltd.
  • Webovými stránkami se rozumí www.neptunecard.cz.
  • „Vy“, „vaše“, označuje vás jako držitele Karty, jehož jméno je uvedeno na Kartě.
 1. LANDMARK NEPTUNE CARD
  • Karta vám byla vydána na základě žádosti vašeho Zaměstnavatele, a to v souladu se smlouvou mezi námi a vaším Zaměstnavatelem. Karta je distribuována společností Landmark a vydána Vydavatelem dle licence Mastercard.
  • Digipay je manažerem Karetního programu.
  • Karta není kreditní kartou. Karta je předplacená platební karta, která není vázána ani spojena s žádným bankovním účtem.
  • Vy jste pouze držitelem Karty, vlastníkem Karty zůstává Vydavatel. Karta je vydaná pro vás a na vaše jméno a je nepřenosná na třetí strany.
  • Jste oprávněni držet a užívat Kartu v souladu s těmito Podmínkami po dobu platnosti Karty.
  • Na Kartě musí být uvedeno vaše jméno, Číslo Karty a CVC, označení Zaměstnavatele a Datum expirace.
 1. ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDKY A NAHRÁNÍ KARTY
  • Elektronické prostředky na Kartě náleží vašemu Zaměstnavateli, který je jediný oprávněn navýšit zůstatek Elektronických prostředků na Kartě. Zaměstnavatel je dále oprávněn kdykoliv vybrat váš zůstatek na Kartě.
  • Elektronické prostředky na Kartě jsou rozděleny do tří oddělených zůstatků, přičemž první z nich je určen pro účely stravování, druhý z těchto zůstatků je určen pro účely dovolené a třetí z těchto zůstatků je určen pro ostatní Benefity poskytované vaším Zaměstnavatelem.

Pro vaši Landmark Neptune Card jsou stanoveny následující limity:

Maximální hodnota jednotlivé transakce

115 000 CZK

Maximální počet transakcí za den

3

Maximální celková hodnota transakcí za den

126 500 CZK

Maximální celkový zůstatek

874 000 CZK

Maximální celková hodnota příspěvku na stravování za měsíc

11 500 CZK

Maximální celková hodnota příspěvku na dovolenou za rok

18 400 CZK

Maximální celková hodnota příspěvků na ostatní Benefity za rok

717 600 CZK

 • Elektronické prostředky na Kartě jsou Elektronické peníze vydané Vydavatelem vašemu Zaměstnavateli. Elektronické peníze jsou na Kartě vedeny v Korunách českých (Kč), v poměru 1:1 mezi Elektronickými penězi a Korunami českými. Elektronické prostředky na Kartě nejsou úročeny a nevztahuje se na ně žádné pojištění ochrany vkladů.
 • V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Nabíjení vaší Karty kontaktujte prosím vašeho Zaměstnavatele.
 1. POŘÍZENÍ, AKTIVACE A VYPRŠENÍ PLATNOSTI LANDMARK NEPTUNE CARD
  • Jakmile obdržíte vaši Kartu, vyjměte ji z obalu a ihned se podepište trvalým inkoustem do podpisového řádku na zadní straně Karty.
  • Kartu lze aktivovat prostřednictvím Aplikace na Webových stránkách nebo pomocí textových zpráv dle instrukcí v průvodním dopise Karty a na Webových stránkách.
  • Aktivujte pouze Kartu, kterou jste obdrželi od vašeho Zaměstnavatele v zalepené obálce, a to pouze:
   • pokud jste starší 18 let;
   • pokud máte se Zaměstnavatelem uzavřenou Dohodu o poskytování zaměstnaneckých benefitů;
   • pokud jméno uvedené na Kartě odpovídá vašemu jménu;
   • pokud nevypršela platnost Karty.
  • V případě, že nelze aktivaci provést z výše uvedených důvodů, vraťte ji vašemu Zaměstnavateli.
  • Jsme oprávněni odložit aktivaci Karty z bezpečnostních důvodu nebo v případě, že vypršela platnost Karty.
  • Platnost vaší Karty vyprší a přestane platit v Den expirace.

 

 1. POUŽITÍ KARTY A JEHO OMEZENÍ
  • Kartu můžete používat pouze vy. Kartu nemůžete poskytnout k užití třetí osobě.
  • Jste oprávněni Kartu používat pouze v souladu s Dohodou o poskytování zaměstnaneckých benefitů uzavřenou s vaším Zaměstnavatelem.
  • Kartu můžete využívat pouze u Obchodníků na území České republiky, kteří akceptují platby platebními kartami Mastercard, a to včetně online Obchodníků. Použití Karty je omezeno MCC kódy v souladu se smluvní dokumentací mezi námi a vaším Zaměstnavatelem. Karta může být některými Obchodníky odmítnuta a v některých případech nemusí být schopni platbu Kartou přijmout.
  • Kartu nelze používat:
   • k výběrům hotovosti v jakékoliv podobě, mimo jiné, pomocí bankomatu, pokladny, prostřednictvím cashback nebo peněžních poukázek, cestovních šeků, devíz, směnárny;
   • pro účely hazardních her;
   • k trvalým příkazům,
   • k jakékoli protiprávní či nezákonné činnosti.
  • My a/nebo váš Zaměstnavatel jsme oprávněni vás kdykoliv vyzvat k ukončení používání Karty a jejímu vrácení, případně jejímu trvalému znehodnocení.
  • Jsme oprávněni vám kdykoliv pozastavit, omezit či zrušit vaši Kartu a odmítnout vám vydat nebo nahradit Kartu, zejména v případě:
   • existuje-li podezření o narušení bezpečnosti Karty;
   • existuje-li podezření, že vaše Karta je používána neoprávněným, podvodným nebo nezákonným způsobem;
   • Karta vám byla vystavena na základě nepravdivých, nesprávných nebo nepřesných informací;
   • že je to nezbytné k dodržení platných právních předpisů.

O důvodech pozastavení, omezení či zrušení vaší Karty vás budeme informovat s výjimkou situací, kdy nám v poskytnutí informace brání právní či zákonné požadavky, či v případě, že je to technicky nemožné.

 • Vaši Kartu můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu podpora@neptunecard.cz.
 1. TRANSAKCE A AUTORIZACE TRANSAKCÍ NA KARTĚ LANDMARK NEPTUNE CARD
  • Při každé platební transakci bude z Karty odečtena odpovídající částka Elektronických peněz ve výši příslušné platební transakce v poměru 1:1 mezi Elektronickými penězi deponovanými na Kartě a Korunami českými.
  • Jste zodpovědní za sledování zůstatku Elektronických prostředků na Kartě. Správu zůstatků můžete provádět prostřednictvím Aplikace na Webových stránkách, ve které můžete taktéž provést kontrolu transakcí.
  • Nejste oprávněni autorizovat či se pokusit o autorizaci transakce, pokud nominální hodnota transakce překročí v době transakce příslušný zůstatek (dle MCC). Taková transakce bude za normálních okolností zamítnuta. Pokud však dojde k dokončení této transakce, jste společně a nerozdílně se svým Zaměstnavatelem povinni zaplatit Vydavateli debetní hodnotu vzniklou na Kartě touto transakcí do 30 dnů.
  • Autorizace je vyžadována pro všechny typy transakcí vždy v okamžiku provedení jednotlivé transakce.
  • Platební transakce realizovaná prostřednictvím vaší Karty je považována za autorizovanou, pokud došlo k autorizaci v místě prodeje dle pokynů Obchodníka či maloobchodníka, a to například:
   • zadáním PIN nebo poskytnutím jiného bezpečnostního kódu;
   • vlastnoručním podpisem poukázky;
   • poskytnutím údajů o Kartě a/nebo jakýchkoli dalších údajů dle požadavku;
   • přiložením/protáhnutím Karty terminálem nebo vložení Karty do terminálu za účelem provedení platební transakce.
  • Autorizaci platební transakce nelze po jejím přijetí odvolat ani zrušit.
  • Provedení platební transakce můžeme odmítnout:
   • pokud existuje podezření o narušení bezpečnosti Karty, či podezření, že vaše Karta je používána neoprávněným, podvodným nebo nezákonným způsobem;
   • pokud disponibilní zůstatek na Kartě v době transakce není dostačující k pokrytí nominální hodnoty transakce;
   • pokud existuje důvodná pochybnost, že dochází k porušení těchto Podmínek;
   • pokud se domníváme, že transakce je podezřelá nebo nezákonná (např. pokud se domníváme, že transakce je prováděna podvodně);
   • v případě chyb, poruch (mechanických či jiných), nebo pokud dojde k odmítnutí Obchodníky, zpracovateli transakcí či platebními systémy.
  • Budeme předpokládat, že veškeré transakce provedené vaší Kartou jsou provedeny vámi, pokud nám v souladu s těmito Podmínkami neoznámíte jinak.
 1. ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI LANDMARK NEPTUNE CARD
  • S Kartou nakládejte jako s hotovostí. V případě ztráty či odcizení Karty může dojít ke ztrátě části či všech Elektronických prostředků, které jsou na vaší Kartě, stejně jako v případě ztráty hotovosti v peněžence nebo kabelce. Uchovávejte proto vaši Kartu v bezpečí.
  • Vždy bezpečně uchovávejte váš PIN a nesdělujte jej třetím osobám. Z důvodu bezpečnosti si zapamatujte váš PIN a následně o něm zničte jakýkoliv písemný záznam. Bezodkladně změňte váš dosavadní PIN v případě podezření, že kdokoliv další zná váš PIN. Nesmíte uchovávat PIN společně s Kartou či si jej na ni poznamenávat.
  • Váš zůstatek a transakční historii na vaší Kartě byste měli průběžně sledovat prostřednictvím Aplikace na Webových stránkách.
 1. ZTRACENÁ ČI ODCIZENÁ LANDMARK NEPTUNE CARD; NEAUTORIZOVANÁ NEBO NESPRÁVNĚ PROVEDENÁ PLATBA
  • Chraňte Kartu před poškozením, zničením, odcizením či použitím třetí stranou.
  • V případě ztráty, odcizení Karty, pokud je váš PIN znám třetí osobě, či došlo k autorizaci transakce třetí osobou, jste povinni nás bez zbytečného odkladu informovat na naší dvaceti-čtyř (24) hodinové telefonní lince pro ztráty a odcizení Karet na telefonním čísle +420 230 233 299. V případě, že se domníváte, že transakce nebyla autorizována vámi či byla provedena nesprávně, neprodleně kontaktujte náš zákaznický servis. V závislosti na okolnostech od vás můžeme vyžadovat vyplnění ohlašovacího formuláře, který nám musíte neprodleně odeslat.
  • Kartu můžete kdykoliv zablokovat na čtyřiadvaceti (24) hodinové lince pro ztráty
   a odcizení Karet na telefonním čísle +420 230 233 299. Blokace Karty (v případě ztráty, odcizení či zneužití Karty) je trvalá. Karta neumožňuje další odblokování a užívání.
   • Kartu byste měli neprodleně zablokovat v případě výskytu či podezření na:
    • neoprávněný přístup třetí osoby k Číslu Karty, CVC a/nebo PIN;
    • neoprávněný přístup třetí osoby k přihlašovacím údajům pro Aplikaci;
    • ztrátu, krádež a/nebo zneužití karty Landmark Neptune Card;
    • jinou skutečnost, která je způsobilá poškodit vás, Zaměstnavatele a/nebo nás.
   • V případě ztráty, odcizení či zneužití Karty nebo pokud dle důvodného podezření mohlo dojít k podvodu, zneužití, jinému trestnému činu nebo právními předpisy či těmito Podmínkami zakázanému jednání, jste povinni nám a/nebo veřejnoprávním orgánům poskytnout veškerou součinnost, a to i v případě, že jste nám sami oznámili neoprávněnou transakci.
   • Pokud dojde ke ztrátě, odcizení či poškození karty, musíte požádat o výměnu Karty vašeho Zaměstnavatele, na jehož požadavek bude zůstatek na Kartě převeden na novou Kartu.
 1. REKLAMACE TRANSAKCÍ A PRÁVO NA NÁHRADU PROSTŘEDKŮ
  • Máte nárok žádat o refundaci prostředků stržených v souvislosti s transakcí pokud:
   • transakce nebyla autorizována;
   • byla transakce nesprávně provedena a následně reklamována ve lhůtě tří (3) měsíců.
  • Pokud nenabudeme podezření, že k provedení neautorizované transakce či ke špatnému provedení transakce došlo v důsledku porušení těchto Podmínek, hrubé nedbalosti či v důsledku podvodu, neoprávněnou nebo nesprávně provedenou transakci neprodleně refundujeme.
  • V případě, kdy na základě vyšetřování dojdeme k závěru, že sporná transakce byla autorizovaná vámi, či že se jedná o podvodné jednání či že k ní došlo v důsledku hrubé nedbalosti (např. pokud Karta či PIN nebyly řádně zabezpečeny), můžeme provést zpětné zrušení refundace a ponesete odpovědnost za jakoukoliv škodu v této souvislosti vzniklou. Uvedené platí i v případě, kdy nedošlo k poskytnutí veškeré součinnosti nám a/nebo veřejnoprávním orgánům dle čl. 8.5. těchto Podmínek.
 1. SPORY S PRODEJCI
  • V případě jakýchkoli sporů týkajících předmětu nákupů uskutečněných vaší Kartou se obraťte na osobu, od které jste zboží nebo služby zakoupili. Neneseme žádnou odpovědnost za kvalitu, bezpečnost, zákonnost nebo jakýkoliv aspekt kteréhokoli zboží nebo služby zakoupené vaší Kartou. Mějte na paměti, že jakmile dojde k autorizaci transakce, nelze transakci zastavit.

 

 1. KOMUNIKACE A STÍŽNOSTI
  • Veškerá komunikace mezi vámi a námi bude probíhat v českém jazyce.
  • Zákaznický servis je běžně k dispozici od pondělí do pátku, od 8:00 do 18:00 hodin. Během uvedeného časového rámce se budeme snažit okamžitě vyřešit veškeré dotazy. Upozorňujeme však, že určité typy dotazů lze vyřešit pouze během běžných provozních hodin.
  • Zákaznický servis můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adresu podpora@neptunecard.cz, případně můžete volat na telefonní linku služeb zákazníkům na číslo +420 230 233 299.
  • POKUD BYLA VAŠE KARTA ODCIZENA NEBO ZTRACENA, VOLEJTE OKAMŽITĚ +420 230 233 299.
  • Pokud vás budeme muset kontaktovat či vám zaslat jakýkoliv písemný dokument, učiníme tak prostřednictvím e-mailu na vaši e-mailovou adresu, odesláním SMS na vaše registrované číslo, nebo prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu Zaměstnavatele.
  • Zavazujeme se vždy poskytovat zákazníkům profesionální služby. Uvědomujeme si, že se mohou vyskytnout situace, kdy věci nejdou tak, jak by měly, a že nabudete pocit, že námi poskytnutá služba nebyla dle vašeho očekávání. V případě, že budete mít jakoukoliv stížnost na poskytnuté služby či nás budete chtít v souvislosti s těmito Podmínkami z jakéhokoliv důvodu kontaktovat, obraťte se prosím na správce reklamací písemně nebo na výše uvedenou emailovou adresu podpora@neptunecard.cz nebo telefonicky na čísle +420 230 233 299.
  • Máme vnitřní postupy, které zajištují, že vaše stížnost bude zpracována férově a rychle. Přijetí vaší stížnosti neprodleně potvrdíme. Pokud budeme schopni vyřídit vaši stížnost během tří pracovních dnů, pošleme vám souhrnné vyrozumění o jejím řešení. Pokud nebudete spokojeni s výsledkem vaší stížnosti, můžete být za určitých okolností oprávněni ji poslat úřadu CIFSA (kyperská asociace pro mezinárodní finanční služby). CIFSA je kyperský nezávislý orgán, jehož úkolem je řešení sporů mezi spotřebiteli a společnostmi poskytujícími finanční služby. Tato služba je poskytována zdarma, nicméně je třeba se na CIFSA obrátit během 6 měsíců od data obdržení souhrnného vyrozumění. Pokud nestihnete poslat svou stížnost ve stanoveném čase, CIFSA již nebude mít náš souhlas s posouzením vaší věci, s výjimkou velmi omezených okolností, a to například pokud by se domníval, že zpoždění bylo zapříčiněno výjimečnými okolnostmi. Linka pomoci CIFSA je dostupná na tel. +357 22848900, a faxu +357660584 nebo +357 22660118. Můžete jej také kontaktovat na adrese Financial Ombudsman, Lordou Vironos Avenue 13, 1906, Nikósie or P.O. Box 25735, 1311 Nikósie, nebo na webu http://www.financialombudsman.gov.cy Navíc také můžete poslat Vaši stížnost emailem na adresu complaints@financialombbudsman.gov.cy. Vaši stížnost můžete také zaslat Finančnímu arbitrovi České republiky, který zajistí, že vaše stížnost bude postoupena příslušnému orgánu na Kypru.
  • Ve lhůtě osmi týdnů od přijetí vaší stížnosti vám zašleme finální odpověď (případně jinou odpověď, pokud nebudeme schopni vyřešit vaši stížnost ve stanoveném čase, přičemž jasně vysvětlíme, proč toho nejsme schopni, a předpoklad, do kdy vám finální odpověď doručíme). Dopis s finální nebo již zmíněnou jinou odpovědí vás bude informovat o jednom z následujících tří možných výsledků:
 • Se stížností souhlasíme a poskytneme vám náhradu nebo jiné nápravné opatření (tam, kde je relevantní); nebo
 • Poskytneme vám náhradu nebo jiné nápravné opatření jako projev naší dobré vůle, avšak bez souhlasu se stížností; nebo
 • Stížnost zamítneme a současně vám objasníme, proč tak činíme.

Pokud nebudete spokojeni s výsledkem vaší stížnosti, můžete být za určitých okolností oprávněni ji poslat úřadu CIFSA (kyperská asociace pro mezinárodní finanční služby). CIFSA je kyperský nezávislý orgán, jehož úkolem je řešení sporů mezi spotřebiteli a společnostmi poskytujícími finanční služby. Tato služba je poskytována zdarma, nicméně je třeba se na CIFSA obrátit během 6 měsíců od data obdržení souhrnného vyrozumění. Pokud nestihnete poslat svou stížnost ve stanoveném čase, CIFSA již nebude mít náš souhlas s posouzením vaší věci, s výjimkou velmi omezených okolností, a to například pokud by se domníval, že zpoždění bylo zapříčiněno výjimečnými okolnostmi. Linka pomoci CIFSA je dostupná na tel. +357 22848900 a fax +357660584 or +357 22660118. Můžete jej také kontaktovat na adrese Financial Ombudsman, Lordou Vironos Avenue 13, 1906, Nikósie or P.O. Box 25735, 1311 Nikósie, nebo na webu http://www.financialombudsman.gov.cy  Navíc také můžete poslat Vaši stížnost emailem na adresu complaints@financialombbudsman.gov.cy.  Vaši stížnost můžete také zaslat Finančnímu arbitrovi České republiky, který zajistí, že vaše stížnost bude postoupena příslušnému orgánu na Kypru.

 • PSD/EMD stížnosti jsou zpracovávány analogicky k článku 11.8, avšak s následujícími termíny:
 • Finální odpověď vám pošleme ve lhůtě 15 pracovních dnů, nebo
 • Ve výjimečných situacích, kdy nejsme schopni poslat finální odpověď během 15 pracovních dnů z důvodů, které nemůžeme ovlivnit:

(i) vám pošleme ve lhůtě 15 pracovních dnů od přijetí stížnosti vyrozumění, ve kterém jasně uvedeme důvody zpoždění odpovědi, a současně specifikujeme termín, do kterého finální odpověď obdržíte, a

(ii) tuto finální odpověď pošleme nejpozději do 35 pracovních dnů ode dne obdržení stížnosti.

Pokud nebudete spokojeni s výsledkem vaší stížnosti, můžete být za určitých okolností oprávněni ji poslat úřadu CIFSA (kyperská asociace pro mezinárodní finanční služby). CIFSA je kyperský nezávislý orgán, jehož úkolem je řešení sporů mezi spotřebiteli a společnostmi poskytujícími finanční služby. Tato služba je poskytována zdarma, nicméně je třeba se na CIFSA obrátit během 6 měsíců od data obdržení souhrnného vyrozumění. Pokud nestihnete poslat svou stížnost ve stanoveném čase, CIFSA již nebude mít náš souhlas s posouzením vaší věci, s výjimkou velmi omezených okolností, a to například pokud by se domníval, že zpoždění bylo zapříčiněno výjimečnými okolnostmi. Linka pomoci CIFSA je dostupná na tel. +357 22848900 a fax +357660584 or +357 22660118. Můžete jej také kontaktovat na adrese Financial Ombudsman, Lordou Vironos Avenue 13, 1906, Nikósie or P.O. Box 25735, 1311 Nikósie, nebo na webu http://www.financialombudsman.gov.cy  Navíc také můžete poslat Vaši stížnost emailem na adresu complaints@financialombbudsman.gov.cy.  Vaši stížnost můžete také zaslat Finančnímu arbitrovi České republiky, který zajistí, že vaše stížnost bude postoupena příslušnému orgánu na Kypru.

 1. POVĚŘENÍ
  • Naše práva a povinnosti uvedené v těchto Podmínkách mohou být delegována nebo postoupena třetím stranám, a to i bez vašeho výslovného souhlasu.
  • Vaše práva a povinnosti uvedené v těchto Podmínkách nemohou být delegována nebo postoupena třetím stranám.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ
  • Sbíráme o vás některé informace za účelem provozování Karetního programu. Vydavatel
   a Landmark jsou oba správci vašich osobních údajů a budou spravovat a chránit vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU) 2016/679.
  • Vzhledem ke specifické povaze Karty si budeme vaše osobní údaje vyměňovat
   s vaším Zaměstnavatelem, zejména, ale nejenom, informace o veškerých vašich transakcích. Jste povinni neprodleně informovat svého Zaměstnavatele o jakékoli změně vašich osobních údajů.
  • V některých případech můžeme být ze zákona povinni poskytnout vaše osobní údaje úřadům nebo třetím stranám, například vládním institucím nebo regulátorům. Vaše osobní údaje také můžeme sdílet nebo jinak zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, například v případě soudního sporu nebo ve spojení s úředními dožádáními a informačními povinnostmi.
  • Vaše údaje můžeme předat našim obchodním partnerům mimo EU tam, kde je to nezbytné pro poskytování našich služeb, jako je zákaznický servis, správa účtu, peněžní rekonciliace, nebo tam, kde je přenos dat nezbytný k provedení vašeho požadavku, například zpracování mezinárodních transakcí. Když předáváme data mimo EU, podnikneme kroky tak, abychom zajistili, že vaše data budou v zásadě chráněna obdobně jako data zpracovaná v rámci EU. Vězte, že ne všechny země mají zákony na ochranu osobních údajů srovnatelnou s úrovní ochrany v rámci EU. Využíváním našich služeb souhlasíte s přenosem vašich dat mimo EU. Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů a jejich předávání mimo EU, avšak pouze z přesvědčivých a legitimních důvodů.
  • Pokud neposkytnete výslovné svolení, vaše osobní údaje nebudou námi ani našimi obchodními partnery využity pro marketingové účely (pokud jim neudělíte souhlas samostatně), ani nebudou sdíleny s třetími stranami, které nejsou s karetním systémem spojeny.
  • Máte právo požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme. Tam, kde je to zákonem povoleno, můžeme za tuto službu účtovat poplatky.
  • Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na Webových stránkách www.neptunecard.cz nebo na žádost subjektu údajů.

 

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  • Neneseme žádnou odpovědnost za:
   • jakoukoliv chybu či selhání spojené s použitím Karty, která je důsledkem nepředvídatelných okolností, které nejsme schopni nikterak ovlivnit, a které by byly nevyhnutelné i navzdory veškerému našemu úsilí o opak, a to včetně poruchy či selhání systémů pro zpracování dat;
   • zboží nebo služby, které si zakoupíte prostřednictvím své Karty;
   • ušlý zisk, obchodní ztrátu nebo nepřímé, následné nebo související škody nebo sankce;
   • pokud Obchodník odmítne provést transakci nebo přijmout platbu;
   • škodu vzniklou v důsledku plnění požadavků na dodržování našich zákonných povinností.
  • Výše náhrady škody je vždy omezena výší Elektronických prostředků evidovaných
   na Kartě v době vzniku škodné události.
  • Pokud bude částka nesprávně odečtena z vaší Karty vlivem naší chyby, je výše náhrady škody limitována výší částky, která byla nesprávně odečtena.

 

 1. UKONČENÍ SMLOUVY
  • Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která odpovídá době mezi aktivací Karty a Datem expirace.
  • Smlouva bude rovněž automaticky ukončena v následujících případech:
   • v případě, že uplatníte své zákonné právo a od této Smlouvy odstoupíte bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne aktivace Karty;
   • vy nebo my trvale zablokujeme nebo zrušíme Kartu;
   • v případě nefunkční Karty, kdy je tento stav vámi nahlášen;
   • v případě, kdy formálně nesouhlasíte se změnami těchto Podmínek;
   • vaší smrtí;
   • v případě ukončení zaměstnaneckého poměru s vašim Zaměstnavatelem;
   • jednáte způsobem, který je urážlivý či hrubý k osobě našich zaměstnanců nebo jakýchkoliv našich zástupců.
  • Smlouva může být ukončena výpovědí bez uvedení důvodu, a to:
   • s jednoměsíční (1) výpovědní lhůtou v případech, kdy je Smlouva vypovězena z vaší strany.
   • s dvouměsíční (2) výpovědní lhůtou v případech, kdy je Smlouva vypovězena z naší strany.
  • Ukončení Smlouvy musí být provedeno v písemné formě a musí být druhé straně doručeno prokazatelným způsobem. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne následujícího po doručení oznámení o ukončení Smlouvy druhé straně. Po dobu výpovědní lhůty jsou obě strany povinny plnit své závazky dle této Smlouvy.
  • V případě ukončení Smlouvy Vydavatel vrátí veškeré nevyužité Elektronické prostředky z vaší Karty vašemu Zaměstnavateli.
 1. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
  • Tyto Podmínky se řídí platnými a účinnými zákony Kypru.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a vymahatelnost ustanovení ostatních.
  • Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto Podmínky jednostranně změnit, o čemž vás budeme informovat vhodným komunikačním prostředkem, zejména e-mailovou komunikací. Změna vám bude oznámena v dostatečném předstihu, avšak nejpozději dva (2) měsíce před datem účinnosti novelizovaných Podmínek. Aktuální verze Podmínek bude vždy dostupná na Webových stránkách a v aplikaci. Změna Podmínek proběhne automaticky a v případě, že na oznámení změny nebudete reagovat, budeme mít za to, že s novými Podmínkami souhlasíte. V opačném případě bude vaše písemná reakce považována za projev vůle okamžitě vypovědět tuto Smlouvu.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.

Nezávazná poptávka

Poradíme Vám, jak maximalizovat úspory v mzdové agendě prostřednictvím platebních karet. Prosíme o pár informací do přiloženého formuláře a my se Vám ozveme s návrhem dalších kroků.

Vyplňte požadovaný formulář
Poptávka byla úspěšně odeslána.
Omlouváme se, ale vyskytla se chyba. Opakujte prosím odeslání znovu později nebo nás kontaktujte telefonicky.

Kalkulačka úspor

Získejte díky
Neptune Card

Větší hodnotu u zaměstnaneckých benefitů a využijte nástroj, díky kterému si snadno orientačně ověříte jak Vám pomohou naše rady v praxi.

Využijte jednoduchý formulář a získejte jednoduchý přehled přímo do Vašeho emailu.

Nezávazná poptávka
Poptávka byla úspěšně odeslána.
Omlouváme se, ale vyskytla se chyba. Opakujte prosím odeslání znovu později nebo nás kontaktujte telefonicky.

Příklady úspor


Příklady úspor

Příklad 1 firma ušetří:
94 320 Kč

Příklady úspor

Příklad 2 firma ušetří:
94 320 Kč

Příklady úspor

Příklad 3firma ušetří:
94 320 Kč

Analýza profitability

Získejte díky
Neptune Card

Řídit zaměstnanecký systém výhod a platebních karet Mastercard, je snadné a pokud se budete řídit našimi radami, výsledky v podobě nižších nákladů za odměňování, bonusy, benefity a všechny typy výhod se velmi brzo dostaví.

Naučíme Vás, jak efektivně a ekonomicky odměňovat, motivovat a rekrutovat, zaměstnance a implementovat efektivní postupy.

Pomůžeme Vám také sledovat zpětnou vazbu, čerpání benefitů, stravného a dalších výhod.

Nezávazná poptávka
Poptávka byla úspěšně odeslána.
Omlouváme se, ale vyskytla se chyba. Opakujte prosím odeslání znovu později nebo nás kontaktujte telefonicky.

Komplexní poradenství

Získejte díky
Neptune Card

Poradíme Vám jak maximalizovat daňový efekt v platebních kartách nad rámec stravenek a všech běžných benefitů.

Soulad s platnou legislativou s okamžitou úsporou pro zaměstnavatele i zaměstnance. Právní, daňové, účetní a personální poradenství. Dokumentace, směrnice a analýzy zdarma.

Nezávazná poptávka
Poptávka byla úspěšně odeslána.
Omlouváme se, ale vyskytla se chyba. Opakujte prosím odeslání znovu později nebo nás kontaktujte telefonicky.